Teemad

Üldised soovitused eksamiks valmistumisel

Tehted harilike - ja kümnendmurdudega I osa

Tehted harilike- ja kümnendmurdudega II osa

Korrutamise abivalemid I osa

Korrutamise abivalemid II osa

Arvutusülesanded

Avaldise lihtsustamine korrutamise abivalemite abil

Protsendi ja promilli mõiste. Osa leidmine tervest

Terve leidmine osa järgi

Kui mitu protsenti moodustab üks suurus teisest?

Suuruse kasvamine ja kahanemine protsentides. Protsendipunkt I osa

Suuruse kasvamine ja kahanemine protsentides. Protsendipunkt II osa

Algebraliste murdude taandamine, korrutamine ja astendamine

Algebraliste murdude jagamine

Algebraliste murdude liitmine ja lahutamine

Lineaarvõrrandi lahendamine

Lineaarvõrrandisüsteem. Liitmisvõte

Asendusvõte

Mittetäielikud ruutvõrrandid

 

Taandatud ruutvõrrand

Taandamata ruutvõrrand I osa

Taandamata ruutvõrrand II osa

Tekstülesanded I osa

Tekstülesanded II osa

Tekstülesanded III osa

Tekstülesanded IV osa

Tekstülesanded V osa

Lineaarfunktsioon ja selle graafik I osa

Lineaarfunktsioon ja selle graafik II osa

Ruutfunktsioon y = ax²

Ruutfunktsioon y = ax² + c

Ruutfunktsioon y = ax² + bx

Ruutfunktsioon y = ax² + bx + c

Pythagorase teoreem

Trigonomeetria põhikoolis I osa

Trigonomeetria põhikoolis II osa

Risttahukas. Rööptahukas. Püstprisma I osa

Risttahukas. Rööptahukas. Püstprisma II osa

Püramiid I osa

Püramiid II osa

Silinder I osa

Silinder II osa

Koonus I osa

Koonus II osa

Kera I osa

Kera II osa

Statistika I osa

Statistika II osa

Tõenäosusteooria elemendid põhikoolis

Tasandilised kujundid

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter